Medlemsvillkor – CrossFit Sjöstaden

Nedan allmänna villkor som gäller medlemskap hos CrossFit Sjöstaden mellan den person (”Medlem”) som står namngiven i avtalet och CrossFit Sjöstaden. Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som CrossFit Sjöstaden erbjuder, såsom personlig träning och kurser.

Definition av “Medlem”: Innehavare av träningskort hos CrossFit Sjöstaden.

1. Medlemskap

1.1.
Förutsättningar för att kunna teckna ett träningskort hos oss: Personen som vill teckna ett träningskort behöver först ha genomgått en Introkurs av något slag hos oss eller annan CrossFit-box.
Träningskort hos CrossFit Sjöstaden kan tecknas av person är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare och har ett allmänt hälsotillstånd som tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador. Detta gäller för den som fyller 16 år det år som träningskortet tecknas.

1.2.
Träningskort tecknas vid kontakt med någon av våra medlemskontakter i CrossFit Sjöstadens lokal efter att ha tagit del av dessa medlemsvillkor.

1.3.
Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i medlemmens avtal.

1.4.
CrossFit Sjöstaden erbjuder träningskort med olika bindningstider. Avgifter och uppsägningstider för dessa framgår av prislistan som finns publicerad på CrossFit Sjöstadens hemsida.

2. Medlemmens ansvar

2.1.
Medlemmen förbinder sig:

• att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation innan träning eller aktivitet påbörjas i CrossFit Sjöstadens lokaler
• att endast använda sin kod/tag/kort för att släppa in sig själv vid de tillfällen där ingen av CrossFit Sjöstadens personal är på plats. Det är inte tillåtet att överlåta kod/tag/kort till någon annan person 
• att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i CrossFit Sjöstadens lokaler
• att ta del av och följa CrossFit Sjöstadens vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler
• att följa anvisningar som ges av CrossFit Sjöstadens instruktörer avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning
• att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i CrossFit Sjöstadens lokaler
• att underrätta CrossFit Sjöstadens personal om eventuellt missnöje med rådande förhållanden på CrossFit Sjöstadens anläggning och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden

2.2.
Medlemmen är väl införstådd i att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa. All träning sker på medlemmens egen risk.

3. CrossFit Sjöstadens ansvar

3.1.
CrossFit Sjöstaden ska avråda medlemmen från träning som CrossFit Sjöstadens instruktörer bedömer kan innebära uppenbar risk för ohälsa eller skada för medlemmen.

3.2.
CrossFit Sjöstaden ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför CrossFit Sjöstadens kontroll, såsom brandskada, vattenskada eller annan större skada på CrossFit Sjöstadens lokaler, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

3.3.
CrossFit Sjöstaden ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i CrossFit Sjöstadens träningsanläggning.

3.4.
CrossFit Sjöstaden ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i CrossFit Sjöstadens träningsanläggning.

3.5.
CrossFit Sjöstaden ersätter dock sakskador förorsakade av uppenbart felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av CrossFit Sjöstadens instruktörer, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.

4. Träning på CrossFit Sjöstaden

4.1.
För att få träna i CrossFit Sjöstadens lokaler behöver man ha gått en Introduktionskurs hos oss eller kunna styrka att man kört CrossFit i annan CrossFit-box tidigare.

4.2.
Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos CrossFit Sjöstaden och i den omfattning som framgår av medlemmens avtal och/eller enligt CrossFit Sjöstadens gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. 
Information om CrossFit Sjöstadens gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i CrossFit Sjöstadens lokaler eller på hemsidan www.crossfitsjostaden.se.

4.3.
Genom detta avtal så godtar medlemmen att CrossFit Sjöstadens öppettider och schema för träningspass med tiden kommer att kunna förändras.

4.4.
CrossFit Sjöstaden erbjuder medlemmen vistelse i träningsanläggningen (”Open gym”) med syfte att på egen hand utföra träningspass utan uppsikt från CrossFit Sjöstadens instruktörer. Medlemmen godtar att denna möjlighet kan komma att justeras om CrossFit Sjöstadens instruktörer finner att medlemmens egenträning kan utsätta densamma eller andra för risk eller ohälsa.

4.5.
Medlemmen godtar härmed att Passytorna inte är tillgängliga för denne under pågående pass där densamma inte är bokad. Medlem hänvisas till andra ytor under pågående pass.

4.6.
Medlemmen förbinder sig att senast på angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av CrossFit Sjöstadens instruktörer. Specifika skäl till varför man vid upprepade tillfällen kan komma att bli sen, bör meddelas till instruktörer så fort som möjligt.

4.7.
Medlemmen förbinder sig att avlägsna sig från träningsytan i samma stund som schemalagt träningspass slutar, som medlem deltagit i, om inte annat anges av CrossFit Sjöstadens instruktörer. Detta för att inte hindra följande träningspass från att fortskrida riskfritt. Medlemmen är dock välkommen att fortsätta sin nedvarvning på Open Gym-ytorna.

4.8.
CrossFit Sjöstaden kan inte alltid garantera tillgång till, av medlemmen önskad träningsaktivitet, som genomförs enligt schemat eller med särskild träningsutrustning eller då tillgången är begränsad av annan anledning.

4.9.
Bokningsregler

4.10.
Genom detta avtal så godtar medlemmen att CrossFit Sjöstadens träningsanläggning på icke förutbestämda tider kan vara stängt för medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka medlemmen inte kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via CrossFit Sjöstadens informationskanaler inom rimlig tid.

5. Betalning
CrossFit Sjöstaden hanterar inte kontanter men erbjuder betalning med Swish, autogiro eller i vissa fall faktura.
Betalning via Autogiro innebär att träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. 

6. Avtalstid och uppsägning
Du är avtalsbunden till den period du väljer vid köpet.

7. ”Frysning” av medlemskap vid särskilda omständigheter
Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet. Beslut om frysning av medlemskap görs i samråd med CrossFit Sjöstadens personal.

8. Dopning och droger
CrossFit Sjöstaden har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kommer medlem att stängas av med omedelbar verkan. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS 1999:44 (PDF).
För att vara medlem hos CrossFit Sjöstaden behöver man ha undertecknat ett avtal som förbinder medlemmen att avstå från samtliga dopningsklassade preparat.
CrossFit Sjöstaden förbehåller sig rätten att kunna avvisa personer som är, eller verkar vara, påverkade av alkohol eller andra preparat som gör att, personen i fråga, utgör ett störande moment eller utgör fara för andra eller egen person.

9. Personuppgiftlagen (PUL/GDPR)
Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och från och med 25:e Maj 2018 enligt GDPR.

10. Hemsida

10.1.
Information som publiceras på hemsidan tillhandahålls för användning av besökaren. Trots strävan att så skall vara, kan ingen garanti ges för korrekt eller fullständig informationen på dessa sidor. Tänk på att CrossFit Sjöstaden kan förändra informationen på sin hemsida från och till. CrossFit Sjöstaden har inget ansvar i samband med användningen av information som tas och används på annat håll från deras hemsida.

10.2.
CrossFit Sjöstaden garanterar inte att informationen på denna webbplats är virusfri. Du rekommenderas att göra dina egna viruskontroller och att genomföra dina egna åtgärder i detta avseende. CrossFit Sjöstaden utesluter allt ansvar för kontaminering eller skada orsakad av virus eller elektronisk överföring av annat slag.

11. Foto/Video
Deltagare som är inblandade i någon verksamhet som erbjuds av CrossFit Sjöstaden får fotograferas eller videofilmas under träning. Genom köp av träningskort ger man sitt samtycke till användning av dessa fotografier och/eller videor utan ersättning, på CrossFit Sjöstadens webbplats eller i något redaktionellt, marknadsföring eller reklam som produceras och/eller publicerats av CrossFit Sjöstaden.
Om särskilda skäl föreligger till varför man inte vill vara med på foto/video bör detta meddelas till CrossFit Sjöstadens personal.

12. Trivselregler och träningsföreskrifter

12.1.
Medlemmen förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa gällande trivselregler och användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker.

12.2.
Medlem får inte bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler.
Detta leder till avstängning samt eventuellt rättsliga påföljder.

Medlemsinloggning

Adress och kontakt

© 2021 CrossFit Sjöstaden – Alla rättigheter reserverade